Целта на този модул е да предложи подкрепа при справяне с емоциите и проблемите на родители на деца с вродени увреждания или родени преждевременно, в първите дни след като са разбрали за диагнозата или докато я очакват.
Този модул ще помогне на обучаемия да разбере типичното развитие, както и различните рефлекси, месец по месец за дете на възраст 0-3г. Освен това се разглежда и атипичното развитие месец по месец.
Този модул предоставя информация за различните рискови фактори, които могат да доведат до увреждане на новородено. Той също така поставя акцент върху правилните и неправилни термини, използвани за адресиране на лица с определени функционални ограничения. В допълнение модулът съдържа връзки към полезни ресурси като Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето – МКФУЗ (ICF) и национални програми за социална подкрепа на семействата и техните новородени с увреждания.
Този модул предоставя обща информация за няколко групи увреждания / разстройства и тяхното въздействие върху физическото, когнитивното и психологическото развитие на човека.
Този модул предоставя информация за генетичното консултиране и процеса на подкрепа на деца и техните семейства, засегнати от или изложени на риск от генетични и хромозомни разстройства.
Този модул съдържа 2 различни основни тематики. Първата се отнася за ранната интервенция и подкрепа, а втората е за превенцията на изоставянето на деца.
Целта на този модул е да акцентира върху значението на общуването между медицинския персонал и родителите на преждевременно родени бебета или такива с вродени увреждания. Той съдържа подробно описани характеристики на ефективното общуване със семейството, представя перспективата и очакванията на родителите при общуването им с медицинските специалисти.
Този модул предлага информация за участието на различни медицински специалисти в предоставянето на здравна грижа в зависимост от тяхната роля в мултидисциплинарния екип и притежаваните умения, знания, опит и квалификация. Разгледана е и работата на професионалистите от сферата на социалните услуги.
Умората от състрадание е синдром, който специалистите, заети в предоставянето на здравна грижа могат да развият в следствие на постоянното им излагане на болката и страданието на пациентите/ колегите им.
Този модул представя менторинга като инструмент за подпомагане на професионалистите в комуникацията и взаимодействието им със семейства на недоносени деца и деца с вродени увреждания.